Disclaimer

Disclaimer
Het Departement Zorg respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

DEPARTEMENT ZORG

Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Het Departement Zorg verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Departement Zorg. Het Departement Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het Departement Zorg door te mailen naar dpo.dwvg@vlaanderen.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt.

Het Departement Zorg brengt een vakblad uit: Weliswaar. Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht naast over beleid en wetenschap, ook over het harde werk in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden daarbij onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ...

Weliswaar is een uitgave van de Vlaamse overheid.

Onze dienstverlening vindt u op onze internetpagina https://www.weliswaar.be/

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Weliswaar: men kan zich abonneren op onze gratis digitale nieuwsbrief via onze internetpagina www.weliswaar.be/nieuwsbrief
Voor een abonnement op het papieren magazine, verwijzen we door naar www.abonnementen.be/weliswaar. Indien u zich vroeger heeft ingeschreven op deze gratis publicatie, dan heeft u toestemming gegeven dat we uw gegevens mogen bijhouden om u deze dienst te kunnen leveren.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We vragen uw gegevens rechtstreeks bij u op als u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief of uw adres doorgeeft voor het ontvangen van het papieren magazine.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens indien de regelgeving ons de verwerking rechtstreeks oplegt of indien deze kadert in onze taken van algemeen belang zoals opgenomen in de regelgeving die u in bovenstaande tabel vindt. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken als u daarvoor expliciet toestemming verleent, als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben. We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Met volgende categorieën van ontvangers werken we samen: multimedia maatschappij die voor ons de abonnementen beheert.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We maken wel gebruikvan een cloudserviceprovider voor volgende categorieën software-leveranciers, mailingdiensten. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

We doen beroep op Google Analytics, hierbij worden analysecookies verzameld. In dit geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

De cloudserviceprovider is opgenomen op de lijst van Amerikaanse ondernemingen die zich hebben aangesloten bij Privacy Shield.

Om te weten welke acties we ondernemen om uw gegevens te beschermen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) dpo.dwvg@vlaanderen.be.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met dpo.dwvg@vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) dpo.dwvg@vlaanderen.be . Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We zorgen er voor dat de persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. De Vlaamse overheid kan niet garanderen dat de site www.weliswaar.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Neem geen beslissingen op basis van de inhoud of functionaliteit die op www.weliswaar.be werd gevonden.

Cookiebeleid

Departement WVG met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 30, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres dpo.dwvg@vlaanderen.be.

Departement WVG vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Departement WVG-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Departement WVG wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Departement WVG-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Departement WVG u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Departement WVG wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Departement WVG heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle ‘Departement WVG-onlinediensten’, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Departement WVG aanbiedt en die toegang geven tot Departement WVG content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Departement WVG kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Departement WVG-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Departement WVG-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Departement WVG op zijn websites gebruikt.

Cookie-instellingen aanpassen via de cookie-banner

Gebruikte cookies

Verifiëren van Javascript

Naam van cookie: has_js
Doel: nakijken of de browser javascript ondersteunt en heeft aanstaan
Website: weliswaar.be
Cookie(s) geplaatst door: weliswaar.be
Ontvangers van de gegevens: Weliswaar
Geldigheid: duur van de sessie

Bijhouden van inzendingen op formulieren

Naam van cookie: webform-x[yyy]
Doel: bijhouden of iemand een bepaald formulier al heeft ingestuurd
Website: weliswaar.be
Cookie(s) geplaatst door: weliswaar.be
Ontvangers van de gegevens: Weliswaar
Geldigheid: 1 dag

Meten van gebruikersbezoek (1)

Namen van cookies: _ga, _gid, _gat
Doel: Het gebruikersbezoek op weliswaar.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op weliswaar.be te optimaliseren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
Website: weliswaar.be
Cookie(s) geplaatst door: weliswaar.be
Ontvanger(s) van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Meten van gebruikersbezoek (2)

Namen van cookies: _pk_id, _pk_ref, _pk_ses 
Doel: Het gebruikersbezoek op weliswaar.be wordt via Matomo op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op weliswaar.be te optimaliseren. 
Website: weliswaar.be
Cookie(s) geplaatst door: weliswaar.be
Ontvanger(s) van de gegevens: Matomo
Geldigheid

  • _pk_id/, duurtijd 13 maanden
  • _pk_ref/, duurtijd 6 maanden
  • _pk_ses/, duurtijd sessie

Meten van gebruikersbezoek (3)

Namen van cookies: gaClientId
Doel: Het gebruikersbezoek op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren. De analytics cookies worden via de Global header en footer widget op Vlaanderen.be geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
Websitewww.vlaanderen.be
Cookie(s) geplaatst door: Deze cookie wordt geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
Ontvanger(s) van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Reverse proxy

Naam van cookie: VOGANONUSER
Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats deze cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
Website: vlaanderen.be
Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur